Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży produktów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy, działającą pod adresem https://hotzabawy.pl/ jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje nazw użytych w Regulaminie

1.      Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych – Firma Premium, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługujący się numerem NIP 9491797767, REGON 365573960

2.      Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://hotzabawy.pl/

3.      Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

4.      Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

6.      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.      Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9.   Produkt – dostępny w Sklepie produkt cyfrowy będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12.   Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

13.Wszystkie zdjęcia dostępne na stronie przedstawiają osoby powyżej 18 roku życia. Administrator strony posiada licencję do wszystkich zdjęć.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z funkcjonalności sklepu

1.   W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania oferty Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b)   standardowy system operacyjny posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie

c)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

d) program do rozpakowania plików RAR

2.      Sprzedawca zastrzega, iż niespełnienie minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 może doprowadzić do sytuacji, w której złożenie zamówienia, zawarcie czy też wykonanie umowy nie będzie możliwe, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie uwagi do funkcjonowania sklepu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

4.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.[1]

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. Sprzedawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

6. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

7.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmiany techniczne w “Serwisach” które są zawarte w materiałach płatnych. Działanie serwisów jest aktualne na dzień 28 lipca 2020r. Raz do roku w miesiacu Styczeń następuje aktualizacja płatnych materiałów.

8. Dostęp do materiałów następuje w przeciągu max 48h. Link do pobrania zostaje wysłany na adres email podany podczas zakupu.

9.Aby wystawić na sprzedaż swoje pliki nalezy przesłać na adres email oświadczenie o posiadaniu praw autorskich oraz zdjęcie weryfikacyjne na którym trzymasz w ręku dowód osobisty.

10.Portal pobiera 10% prowizji od sprzedanego pliku.

11. Zakupione pliki dostępne są po zakupie do pobrania. Pliki spakowane w formacie RAR

12. W wypadku niemożliwości ściągnięcia pliku istnieje możliwość transmisji go za pomocą komunikatora Skype

§ 5
Zasady składania Zamówienia

1.    W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy wykonać następujące czynności:

a)   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b)   kontynuować zakupy poprzez klikniecie przycisku “Wróć do zakupów” lub wybranie opcji “Przejdź do kasy”;

c)   wypełnić Formularz Zamówienia dostępny po kliknięciu opcji “Przejdź do kasy” poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz ewentualnie – jeśli Kupujący posiada – wprowadzenie kuponu rabatowego;

d)   wybrać sposób płatności za zamówienie;

e)   zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;

f)    kliknąć na opcję “Kupuję i płacę” i dokonać stosownej płatności na stronie operatora płatności.

2.      Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez Klienta oświadczeń o następującej treści:

a)    zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,

b)    dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c)    oświadczam, że dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d)    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza zamówienia, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.[2]

3. Aby korzystać z płatnych materiałów należy posiadać adres Email, Nr telefonu oraz adres zamieszkania sprawdzanej osoby.

§ 6
Ceny za Produkty

1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie Produktu wraz z wszelkimi należnymi podatkami .

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. [3]

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej  Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

§ 7
Płatność za zamówienie

1.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności

a)    przelew online lub tradycyjny BLIK

b)   płatność za pomocą karty debetowej lub kredytowej

c)   płatność za pomocą portfeli elektronicznych takich jak Google Pay, Visa Checkout czy Masterpass.

2.    Szczegółowe informacje akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie https://www.dotpay.pl/

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia i zaksięgowaniu płatności Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a link aktywacyjny do zamówionego Produktu wysyłany jest automatycznie.

4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.u. 2020 poz. 287 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Potwierdzenie na formularzu zamówienia opcji „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia generującego obowiązek zapłaty za zakupiony Produkt oraz wyrażeniem zgody przez Klienta na spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. [4]

§ 10
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail kontakt@jak-sprawdzic.pl

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych określa klauzula informacyjna, stanowiąca integralna część Regulaminu (załącznik nr 1).

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 lipca 2020 roku

Polityka Prywatności Tutaj

Email: kontakt@hotzabawy.pl

LADNE DZIEWCZYNY 18

LADNE DZIEWCZYNY 18 erotyka  BIG BRATHER SEX SNAPY SEX CHOMIKUJ.PL DARMOWE SEX FOTKI NA TELEFON MŁODE DZIEWCZYNY NAGO ZDJECIA SEX ZDJĘCIA POLEK AMATORSKIE FOTKI PORNO SEX NA JEZDZCA MAŁO LATY UPRAWIAJĄ SEX DARMOWE FOTKI DARMOWE FILMY MŁODE ŻONKI NAGO PO ŚLUBIE RED TUBE PL SEX

»

Nagie zdjęcia 40 LATKA RUCHANA W SZKOLE SEX FOTKI

Tu znajdziesz: BEZPŁATNE SEX SNAPY SEX FOTOGRAFIA NAGIE ZDJĘCIA 40 LATKA RUCHANA W SZKOLE SEX FOTKI – prywatne sex filmiki i fotki erotyczne SEX ZDJĘCIE PIEKNYCH KOBIET. Polskie dziewczyny nago. Za darmo do pobrania setki zdjęć kobiet porno video foto. DARMOWE FOTKI NAGIEGO FACETA i

»

sex zdjęcia podrywacze sex filmiki

Sex fotki i seks filmiki podrywacze sex filmiki Darmowe porno na telefon do pobrania. Polskie seks amatorki i ich prywatne erotyczne galerie podrywacze sex filmiki Prawdziwe oferty kobiet z całej Polski. Wyszukaj kobiety nago i zwal dla niej konia! ABIMOWANE SEX GALERIE CHOMIKUJ i NAGIE

»

porno fotki sex pod wodą – nagie zdjęcia

  sex pod wodą sex fotki. ❤️ Nagie fotki kobiet,❤️seks zdjęcia sex pod wodą  ✓✓✓ . Zobacz gorące prywatne erotyczne foto filmiki i porno video nagrania polskich amatorek. Najlepsze sex foty porno do pobrania na zawsze! sex pod wodą- numer 480 Na fotografiach kobiecych aktów.

»

AMATORSKIE SEX FOTKI Z UDZIALEM PIJANYCH DZIEWCZYN

Porno zdjęcia OGROMNE PIZDY NATURYSCI I SEX dziewczynisko AMATORSKIE SEX FOTKI Z UDZIALEM PIJANYCH DZIEWCZYN PL  PORNO PUBLICZNE – prywatne  filmiki i fotki erotyczne. Polskie dziewczyny nago. Za darmo do pobrania setki zdjęć z fotografią kobiet porno video foto.OGROMNE PIZDY  i SEKSOWNE DZIEWCZYNY TYŁEM NAGO 

»

ŁADNA DZIEWCZYNY NAGO

POLSKIE STUDENTKI SEKS FILMIK DARMOWY TUMACZ POLSKI erotyka  ŁADNA DZIEWCZYNY NAGO CIPKI W STRINGAH POLSKIE STUDENTKI SEKS FILMIK DARMOWY TUMACZ POLSKI PORNO FOTKI ERO 18 LETNIE NAGIE SEX GALERIE DZIEWCZYNY Z ROSYJSKIEGO METRA NAGO SEX ZDJĘCIA BYŁEJ NAGIE LASKI NAVPLAZY FOTKI BRUTALNE SEX PORN NA

»

PORNO BRZYDKIE

PORNO BRZYDKIE erotyka  SUPER PIĘKNE NAGIE SEXY MŁODE KOBIETY WYPIĘTE DZIEWCZYNY NAGO ZDJĘCIA GOŁYCH LASEK SEX ZDJĘCIA 40+ FACET GRYZIE KOBIECE SUTKI SEX FOTKI KURWA DO DOMU SEXS FOTKI PORNO FOTKI DZI PORNHUB NAGIE FOTY DARMOWE AMATORKI PORNHUB OPALONE LASKI ROZEBRANA BRUNETKA BELLA DONNA KASIA 

»

MAMUSKI 50+ SEKS ZDJĘCIA

MAMUSKI 50+ SEKS ZDJĘCIA sex fotki. ❤️ Nagie fotki kobiet,❤️seks zdjęcia MAMUSKI 50+ SEKS ZDJĘCIA  ✓✓✓ . Zobacz gorące prywatne erotyczne foto filmiki MAMUSKI 50+ SEKS ZDJĘCIA i video nagrania PRYWATNE SEXS FOTKI CHOMIKUJ DIEWICE polskich amatorek. Najlepsze sex foty porno do pobrania na zawsze!

»

Sex filmy: filmy całowanie z językiem

Porno darmowe filmiki filmy całowanie z językiem   filmy całowanie z językiem  pięknych amatorek entuzjastek seks filmików porno. Intymna galeria  najlepszych dziewczyn i kobiet erotyczne  nagrania filmy całowanie z językiem–  pozujących do erotycznych video filmów. Tu znajdziesz erotyczna grafika i kobiece akty utrwalone kamerą i

»

KAMERY FILMIKI – cipeczki nago

KAMERY FILMIKI  – cipeczki nago} PORNO ZABAWY NA TELEFON Polskie seks amatorki i ich prywatne erotyczne za darmo KAMERKI, CZATY JAK I FOTKI I FILMIKI PORNO filmikach  , sex czaty i kamerki. WODOSPAD W IWLI DZIEWCZYNY NAGO i 18 LATKA DAJE SEX GALERIE OSTRE RUHANIE

»

NA DWA BATY PORNO

SEX BLOG 24 erotyka NA DWA BATY PORNO SOLO SEX GALERIE PIĘKNE.MŁODE.SEXPOLSKIE AMATORSKIE PRYWATNE NAGIE FOTY  PUSZYSTE DZIEWCZYNY SCZECIN PORNO DODA LASKI NAGO FILMY DARMOWE  SEX FOTKA PL NASTOLATKI FOTKI SEX DOMOWE REAL SEX FOTKI MOMS AND SON BRAZZERS KATALINA MILLS PORNO SEKS ZDJĘCIA EROTYCZNE

»

LASKI SEXI NAGIE

LASKI SEXI NAGIE sex fotki nude. ❤️ Nagie fotki kobiet,❤️ seks zdjęcie LASKI SEXI NAGIE ✓✓✓ . Zobacz gorące prywatne  zdjęcia nago swoim dziewczynom  IDEALNA CIPKA i video nagrania polskich amatorek z nudesami snapchat. Najlepsze LASKI SEXI NAGIE foty porno do pobrania na zawsze! Piękne

»

sex zdjęcia sex kamery online

Sex fotki i seks filmiki sex kamery online Darmowe porno na telefon do pobrania. Polskie seks amatorki i ich prywatne erotyczne galerie sex kamery online Prawdziwe oferty kobiet z całej Polski. Wyszukaj kobiety nago i zwal dla niej konia! i i jpg do pobrania sekretarka

Pornole sex free super

BEZPŁATNE PORNOLE SEX VIDEOKLIPY DLA DOROSŁYCH PORNO  sex free super – prywatne sex filmiki i fotki erotyczne SEKS EROTYCZNE FILMIKI PIEKNYCH KOBIET. Polskie dziewczyny nago. Za darmo do pobrania setki filmików kobiet porno video foto. DARMOWE FILMY NAGIEGO FACETA i MŁODE PRODUKCJE EROTYKA DZIEWCZYNY NAGO

sex filmiki darmowe owlosione cipy

  Darmowe porno pl towarzyskie roksa   BEZPŁATNE  FILMIKI PRODUKCJA  Nagie videoclipy darmowe owlosione cipy – prywatne intymne filmiki i fotki erotyczne Wideofilmy PIEKNYCH KOBIET. Polskie dziewczyny nago. Za darmo do pobrania setki filmików kobiet porno video foto. Za darmo na seks filmach  SEX PARTY

sex zdjęcia sex anal oral

Sex fotki i seks filmiki sex anal oral Darmowe porno na telefon do pobrania. Polskie seks amatorki i ich prywatne erotyczne galerie sex anal oral Prawdziwe oferty kobiet z całej Polski. Wyszukaj kobiety nago i zwal dla niej konia! i i jpg do pobrania szef

MLODE 20STKI I SEXS FOTKI

MLODE 20STKI I SEXS FOTKI sex fotki. ❤️ Nagie fotki kobiet,❤️seks zdjęcia MLODE 20STKI I SEXS FOTKI  ✓✓✓ . Zobacz gorące prywatne erotyczne foto filmiki MLODE 20STKI I SEXS FOTKI i video nagrania ROMANYCZNY NAGIE FOTY polskich amatorek. Najlepsze sex foty porno do pobrania na

sex zdjęcia ruchanie w biurze

Tu znajdziesz ruchanie w biurze  prywatne amatorskie sex zdjęcie i filmiki kobiet. Cipki, cycki dupy, polskie dziewczyny nago,  amatorki prezentują najlepszą prywatną erotykę w sieci. Gorące foto ruchanie w biurze przy których można zwalić konia. Na fotkach amatorzy +18 lat uprawiają intymne sceny a fotografka pornusy

Znaleziono: Regulamin Dziewczyny nago fotografia i ich prywatne nudesy i snapy galerie zdjęć i filmików erotycznych. Zobacz gorące fotografie prywatne zdjęcia i video nagrania polskich amatorek. Najlepsze porno foto i video nudeski na fotografiach do pobrania na zawsze! Piękne kobiety sprzedają i pokazują swoje nagie gorące ciała: cipki tyłeczki piersi - Tu zwalisz konia prywatne fotografki na zamówienie!